Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17172 ДГС Силистра 30.06.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 1,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба движими вещи - частна държавна собственост, представляващи бракувани дълготрайни материални активи за отпадъчно желязо - скрап Виж пълна информация
17129 ДГС Силистра 29.11.2022 ЛКМ № 8 0 Лесокултурни мероприятия 5,159.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейността – предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” Виж пълна информация
17130 ДГС Силистра 29.11.2022 ЛКМ № 9 0 Лесокултурни мероприятия 6,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейността – предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” Виж пълна информация
17032 ДГС Силистра 13.05.2022 2219 цр, пляс и кгбр Добив на дървесина 27,554.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2219 ( дървесната е предназначена за продажба на местно население и чл.193 от Закона за горите) Виж пълна информация
17030 ДГС Силистра 18.04.2022 2218 СР махалебка и гледичия Добив на дървесина 138.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17006 ДГС Силистра 12.04.2022 2214 срлп, дб Добив на дървесина 4,012.80 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2214 Виж пълна информация
17007 ДГС Силистра 12.04.2022 2215 срлп, чдб Добив на дървесина 18,365.60 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2215 Виж пълна информация
17008 ДГС Силистра 12.04.2022 2216 срлп, чдб Добив на дървесина 19,927.60 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2216 Виж пълна информация
17009 ДГС Силистра 12.04.2022 2217 срлп, чдб Добив на дървесина
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2217 Виж пълна информация
17002 ДГС Силистра 11.04.2022 ЛКМ №1 Лесокултурни мероприятия 59,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 – подотдели: 9 ,,л", ,,р“, ,,н", ,,и", ,,з" с обща площ 135 дка Виж пълна информация
17003 ДГС Силистра 11.04.2022 ЛКМ №2 Лесокултурни мероприятия 32,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 – подотдели: 285 ,,в" с обща площ 81 дка Виж пълна информация
16965 ДГС Силистра 24.02.2022 ЛКМ №3 0 Лесокултурни мероприятия 6,767.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейността – предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” Виж пълна информация
16966 ДГС Силистра 24.02.2022 ЛКМ №4 0 Лесокултурни мероприятия 4,221.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейността – предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” Виж пълна информация
16967 ДГС Силистра 24.02.2022 ЛКМ №5 0 Лесокултурни мероприятия 1,005.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейността – предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” Виж пълна информация
16946 ДГС Силистра 27.01.2022 ЛКМ 1 Лесокултурни мероприятия 54,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 – подотдели: 9 ,,л", ,,р“, ,,н", ,,и", ,,з" с обща площ 135 дка Виж пълна информация
16947 ДГС Силистра 27.01.2022 ЛКМ 2 0 Лесокултурни мероприятия 29,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 – подотдели: 285 ,,в" с обща площ 81 дка Виж пълна информация
16923 ДГС Силистра 23.12.2021 ЛКМ 5 Лесокултурни мероприятия 5,555.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: оран и дисковане преди залесяване в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 5, подотдели: 202 ,,м" с обща площ 101 дка Виж пълна информация
16924 ДГС Силистра 23.12.2021 ЛКМ 6 Лесокултурни мероприятия 54,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 6 – подотдели: 9 ,,л", ,,р“, ,,н", ,,и", ,,з" с обща площ 135 дка Виж пълна информация
16925 ДГС Силистра 23.12.2021 ЛКМ 7 Лесокултурни мероприятия 29,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 7 – подотдели: 285 ,,в" с обща площ 81 дка Виж пълна информация
16863 ДГС Силистра 15.10.2021 2144 ак, мжд, кгбр Добив на дървесина 31,454.60 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2144 Виж пълна информация