Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Силистра 07.06.2023 Документ Дървесина МН до момента /07.06.2023 г./ ТП „ДГС-Силистра“ е предоставило за прозажба 1400 пр. м. куб на 194 домакинства. Дърва МН.rar
ДГС Силистра 18.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис към 01.01.2023г. Ценоразпис.pdf
ДГС Силистра 28.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Уведомление по чл. 38, ал 8 от Наредбата по реда на чл. 95, ал.1 от Закона за горите уведомление.pdf
ДГС Силистра 25.10.2022 Заповед Заповед ЗАП 777 от 12.09.2022 г. на ИАГ относно ГСП 2021 на ТП ДГС Силистра.pdf Заповед ЗАП 777 от 12.09.2022 г. на ИАГ относно ГСП 2021 на ТП ДГС Силистра.pdf
ДГС Силистра 25.10.2022 Заповед Заповед ЗАП 777 от 12.09.2022 г. на ИАГ относно ГСП 2021 на ТП ДГС Силистра.pdf Към Заповед ЗАП 777 от 12.09.2022 г. на ИАГ относно ГСП 2021 на ТП ДГС Силистра.pdf
ДГС Силистра 03.10.2022 Ценоразпис ценорацпис от 25.07.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация До всички заинтересовани страни - информация за обсъждане ПИСМО ДО ЗАИН. СТРАНИ -2022г. инф. за обсъждане.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Силистра” 1Доклад ГВКС ДГС Силистра със заплахи - заличен.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведен мониторинг през 2021г. в изпълнение на системата за мониторинг на територията на ДГС Силистра Резюме на анализ на резултатите от проведен мониторинг през 2021г. в изпълнение на системата за мониторинг на територията на ДГС Силистра.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Политика за управление на горите на ДГС Силистра Политика за управление на горите.doc
ДГС Силистра Горска сертификация АНАЛИЗ на екологичните стойности на територията на ТП „ДГС Силистра” и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности през 2022 г. Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2021 година на те.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС Силистра” ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ТП ДГС „Силистра“ Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Ориентировъчна карта на ДГС Силистра Ориентировъчна карта на ДГС Силистра.jpg
ДГС Силистра Горска сертификация До Кметовете на Общитите и заинтересованите страни относно ползването на дървесина през 2022 год от ДГТ на територията на ТП ДГС-Силистра.xls До Кметовете на Общитите и заинтересованите страни относно ползването на дървесина през 2022 год от ДГТ на територията на ТП ДГС-Силистра.xls
ДГС Силистра Горска сертификация До всички потенциални клиенти До всички потенциални клиенти-Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“ Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация ИЗМЕРИМИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ Измерими показатели за постигане на целите на управление_DD_SL.doc
ДГС Силистра Горска сертификация Консултации по доклада за ГВКС До заинтересованите страни-писмо консултации по ГВКС.docx