Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Силистра 03.10.2022 Ценоразпис ценорацпис от 25.07.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация До всички заинтересовани страни - информация за обсъждане ПИСМО ДО ЗАИН. СТРАНИ -2022г. инф. за обсъждане.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Силистра” 1Доклад ГВКС ДГС Силистра със заплахи - заличен.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведен мониторинг през 2021г. в изпълнение на системата за мониторинг на територията на ДГС Силистра Резюме на анализ на резултатите от проведен мониторинг през 2021г. в изпълнение на системата за мониторинг на територията на ДГС Силистра.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Политика за управление на горите на ДГС Силистра Политика за управление на горите.doc
ДГС Силистра Горска сертификация АНАЛИЗ на екологичните стойности на територията на ТП „ДГС Силистра” и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности през 2022 г. Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2021 година на те.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС Силистра” ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ТП ДГС „Силистра“ Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Ориентировъчна карта на ДГС Силистра Ориентировъчна карта на ДГС Силистра.jpg
ДГС Силистра Горска сертификация До Кметовете на Общитите и заинтересованите страни относно ползването на дървесина през 2022 год от ДГТ на територията на ТП ДГС-Силистра.xls До Кметовете на Общитите и заинтересованите страни относно ползването на дървесина през 2022 год от ДГТ на територията на ТП ДГС-Силистра.xls
ДГС Силистра Горска сертификация До всички потенциални клиенти До всички потенциални клиенти-Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“ Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация ИЗМЕРИМИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ Измерими показатели за постигане на целите на управление_DD_SL.doc
ДГС Силистра Горска сертификация Консултации по доклада за ГВКС До заинтересованите страни-писмо консултации по ГВКС.docx
ДГС Силистра Горска сертификация До заинтересованите страни на ТП ДГС Силистра-ежегодна информация До заинтересованите страни-ежегодна информация .pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Политика на ТП ДГС „Силистра“ срещу Корупцията Политика на ТП ДГС „Силистра“ срещу Корупцията.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Силистра 12.04.2022 Годишен план за ползване на дървесина ГП 2022г. към 01.02.2022г. ГП 2022 към 01.02.22г..pdf
ДГС Силистра 12.04.2022 Годишен план за ползване на дървесина ГП 2022г. към 15.10.2021г. ГП 2022г. към 15.10.21г.pdf