ДГС Силистра

ТП Държавно горско стопанство Силистра – гр. Силистра се намира в Североизточна България. Териториално обхваща по- голямата част от землищата на четири общини: Силистра, Кайнарджа,  Ситово и Алфатар. Релефът е от типа нискохълмист, представляващ обширна равнина, набраздена от суходолия.

Заради границата на стопанството с река Дунав, горите в ивицата дига – бряг са обособени като тополово стопанство. Доминиращите дървесни видове са цер, бяла акация, келяв габър, сребърна липа, благун, планински и полски ясен, гладилия, червен дъб, бял орех, топола. Храстите са представени от глог, дрян, шипка, аморфа, трънка, черен бъз.

Общата площ на горските територии е 25 525,1 ха, сформираща лесистоста в региона на 19 %. Залесената площ е 24 076,7 ха, което е 94,3 % от общата площ. От тях горските култури заемат 5 942,9 ха. Незалесената дървопроизводителна площ е 674,4 ха или 2,7%. Недървопроизводителната площ е 774,7 ха или 3,0%

Държавният горски фонд, стопанисван от ДГС Силистра, е с обща площ на горските територии е 21643,1 ха. Залесената площ е 20 200,8 ха, от които 4 619,4 ха са горските култури. Незалесената дървопроизводителна площ е 671,6 ха. Недървопроизводителната площ е 770,7 ха.

Собственост на горските територии:

Вид собственостПлощ в ха    %
Държавна 21 643,184,8
Общинска 2 215,4  8,7
Физ.лица 1 217,1   4,7
Юрид.лица    432,6    1,7
Религ.общности       16,9    0,1

Средногодишното ползване на дървесина е 50 701 пл.м3:

• едра – 10 076 м3

• средна – 14 413 м3

• дребна – 1 914 м3

• дърва – 23 682 м3

• вършина – 616 м3

Предвиденото средногодишно залесяване е 83,1 ха.

Ловната площ възлиза на 128 275,4 ха, от които 32 824 ха са в горски територии и 95 451,4 ха – в земеделския фонд. Площта е разпределена между 34 ловни дружини. Ловната дейност е предоставена на ловните сдружения:  ЛРД „Сокол-1”- гр. Силистра и ЛРД „Дулово” – гр. Дулово.

Основни обекти на лов са дива свиня, фазан, гургулица, пътпъдък, гривяк, зеленоглава патица, чакал и лисица.

На територията на стопанството са следните защитени местности: „Малък Канагьол”, „Суха река”, „Меджид табия”, „Паметника”, „Пеликаните”. За защитени зони са обявени: „Суха река”, „Сребърна”, „Гарванско блато”, „Хърсовска река”, „Лудогорие”, „Лудогорие – Сребърна”, „Пожарево – Гарван”, „Остров Чайка”.

 

 

КОНТАКТИ

ДГС Силистра

Директор: инж. Петър Георгиев

Телефон: 086 / 824 087

Факс: 086 / 824 070

e-mail: silistra@scdp.bg

Адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. „Добрич” 55

СТАТИСТИКА 2019

ДГС Силистра

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 375 куб.м.

Средна 4369 куб.м.

Дребна 992 куб.м.

За огрев 3721 куб.м.

ОЗМ 269 куб.м.

Всичко 9718 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 12

Прекратени 0

Общо 12