Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДГС Силистра

ТП Държавно горско стопанство Силистра – гр. Силистра се намира в Североизточна България. Териториално обхваща по- голямата част от землищата на четири общини: Силистра, Кайнарджа,  Ситово и Алфатар. Релефът е от типа нискохълмист, представляващ обширна равнина, набраздена от суходолия.

Заради границата на стопанството с река Дунав, горите в ивицата дига – бряг са обособени като тополово стопанство. Доминиращите дървесни видове са цер, бяла акация, келяв габър, сребърна липа, благун, планински и полски ясен, гладилия, червен дъб, бял орех, топола. Храстите са представени от глог, дрян, шипка, аморфа, трънка, черен бъз.

Общата площ на горските територии е 25 525,1 ха, сформираща лесистоста в региона на 19 %. Залесената площ е 24 076,7 ха, което е 94,3 % от общата площ. От тях горските култури заемат 5 942,9 ха. Незалесената дървопроизводителна площ е 674,4 ха или 2,7%. Недървопроизводителната площ е 774,7 ха или 3,0%

Държавният горски фонд, стопанисван от ДГС Силистра, е с обща площ на горските територии е 21643,1 ха. Залесената площ е 20 200,8 ха, от които 4 619,4 ха са горските култури. Незалесената дървопроизводителна площ е 671,6 ха. Недървопроизводителната площ е 770,7 ха.

Собственост на горските територии:

Вид собственостПлощ в ха    %
Държавна 21 643,184,8
Общинска 2 215,4  8,7
Физ.лица 1 217,1   4,7
Юрид.лица    432,6    1,7
Религ.общности       16,9    0,1

Средногодишното ползване на дървесина е 50 701 пл.м3:

• едра – 10 076 м3

• средна – 14 413 м3

• дребна – 1 914 м3

• дърва – 23 682 м3

• вършина – 616 м3

Предвиденото средногодишно залесяване е 83,1 ха.

Ловната площ възлиза на 128 275,4 ха, от които 32 824 ха са в горски територии и 95 451,4 ха – в земеделския фонд. Площта е разпределена между 34 ловни дружини. Ловната дейност е предоставена на ловните сдружения:  ЛРД „Сокол-1”- гр. Силистра и ЛРД „Дулово” – гр. Дулово.

Основни обекти на лов са дива свиня, фазан, гургулица, пътпъдък, гривяк, зеленоглава патица, чакал и лисица.

На територията на стопанството са следните защитени местности: „Малък Канагьол”, „Суха река”, „Меджид табия”, „Паметника”, „Пеликаните”. За защитени зони са обявени: „Суха река”, „Сребърна”, „Гарванско блато”, „Хърсовска река”, „Лудогорие”, „Лудогорие – Сребърна”, „Пожарево – Гарван”, „Остров Чайка”.