Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Силистра 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Силистра Справка пчелини ТП ДГС Силистра.pdf
ДГС Силистра 14.09.2021 Документ Дърва за предоставяна на МН Дърва за предоставяне на МН.pdf
ДГС Силистра 11.06.2021 Документ ценоразпис 2021 г. Ценоразпис 202111062021.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Силистра 19.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис 18.05.2020 г. Ценоразпис 18.05.2020.pdf
ДГС Силистра 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Силистра.doc
ДГС Силистра 21.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина от "Франко" временен склад в сечището на територията на ТП "ДГС-Силистра" ценоразпис ДГС-Силистра.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Политика на ТП ДГС Силистра срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупция и сродни на нея явления.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Резюме на доклад за резултати от проведен мониторингов план РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за резултатите от проведения мониторингов план в 2017 СС.doc
ДГС Силистра Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнал за корупция Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнал за корупция.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Резюме на ГСП Резюме на ГСП.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления ПОЛИТИКА НА ТП ДГС Силистра СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Политика за управление Политика за управление.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Вътрешни правила за защита от дискриминация Вътрешни правила за защита от дискриминация.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Вътрешни правила за решаване на спорове Вътрешни правила за решаване на спорове.docx
ДГС Силистра Горска сертификация анализ на положителни и отрицателни външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ДГС Силистра.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларадия за дългосрочната ангажираност.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Уведомление до заинтересовани страни-доклад ГВКС CCF02072018.pdf
ДГС Силистра 14.06.2018 Документ Разпределение на общата горска площ в хектари по вид гори 2017 г. Разпределение на общата горска площ в хектари по вид гори 2017 г..pdf
ДГС Силистра 14.06.2018 Документ отчет за добитата маса за 2017 г отчет за добитата маса за 2017 г.pdf