Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Силистра Горска сертификация Вътрешни правила за решаване на спорове Вътрешни правила за решаване на спорове.docx
ДГС Силистра Горска сертификация анализ на положителни и отрицателни външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ДГС Силистра.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Уведомление до заинтересовани страни-доклад ГВКС CCF02072018.pdf
ДГС Силистра 14.06.2018 Документ Разпределение на общата горска площ в хектари по вид гори 2017 г. Разпределение на общата горска площ в хектари по вид гори 2017 г..pdf
ДГС Силистра 14.06.2018 Документ отчет за добитата маса за 2017 г отчет за добитата маса за 2017 г.pdf
ДГС Силистра 14.06.2018 Документ дървесина предназначени за продажба на местно население за отоплителен сезон 2018-2019 г. дървесина предназначени за продажба на местно население за отоплителен сезон 2018-2019 г..pdf
ДГС Силистра 14.06.2018 Годишен план за ползване на дървесина ДГС-Силистра. Годишен план, одобрен на 31.10.2017 г. годишен план.pdf