Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Силистра Горска сертификация До всички заинтересовани страни - информация обсъждане До всички заинтересовани страни - информация обсъждане.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация До Кметовете на Общитите и заинтересованите страни относно ползването на дървесина през 2022 год от ДГТ на територията на ТП ДГС-Силистра.xls До Кметовете на Общитите и заинтересованите страни относно ползването на дървесина през 2022 год от ДГТ на територията на ТП ДГС-Силистра.xls
ДГС Силистра Горска сертификация До всички потенциални клиенти До всички потенциални клиенти-Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите.doc
ДГС Силистра Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“ Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Силистра“.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация ИЗМЕРИМИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ Измерими показатели за постигане на целите на управление_DD_SL.doc
ДГС Силистра Горска сертификация Консултации по доклада за ГВКС До заинтересованите страни-писмо консултации по ГВКС.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Докад за ГВКС на територията на ДГС Силистра с вкл. заплахи Доклад ГВКС ДГС Силистра със заплахи.docx
ДГС Силистра Горска сертификация До заинтересованите страни на ТП ДГС Силистра-ежегодна информация До заинтересованите страни-ежегодна информация .pdf
ДГС Силистра Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС Силистра” Вътрешни правила ТП ДГС „Силистра“.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Политика на ТП ДГС „Силистра“ срещу Корупцията Политика на ТП ДГС „Силистра“ срещу Корупцията.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2021 година на територията на ТП ДГС „Силистра“ Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти ДГС Силистра.docx
ДГС Силистра Горска сертификация РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА УПРАВЛЯВАНА ОТ ТП „ДГС СИЛИСТРА” РЕЗЮМЕ .pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Доклад ГВКС ДГС Силистра Доклад ГВКС ДГС Силистра - Копие.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Декларация дългосрочна ангажираност Декларация дългосрочна ангажираност .pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Силистра Горска сертификация АНАЛИЗ на екологичните стойности на територията на ТП „ДГС Силистра” и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности през 2022 г. Анализ.docx
ДГС Силистра 12.04.2022 Годишен план за ползване на дървесина ГП 2022г. към 01.02.2022г. ГП 2022 към 01.02.22г..pdf
ДГС Силистра 12.04.2022 Годишен план за ползване на дървесина ГП 2022г. към 15.10.2021г. ГП 2022г. към 15.10.21г.pdf
ДГС Силистра 11.04.2022 Ценоразпис ценорацпис от 15.03.2022 г. Ценоразпис.pdf