Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15794 ДГС Силистра 31.05.2019 1 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 22,420.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина 50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 – подотдели: 18 н и 29 е с обща площ 59 дка. Виж пълна информация
15781 ДГС Силистра 15.05.2019 1921 собствени работници цр, бл, гбр Добив на дървесина 11,679.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив дървесина със собствени работници Виж пълна информация
15735 ДГС Силистра 11.04.2019 1913,1914,1915 ак, срлп, тп, цр,чб, чдб, яв Добив на дървесина 47,092.48 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и транспорт на добита технологична дървесина до тир станция и/или товарене на превозно средство. Виж пълна информация
15736 ДГС Силистра 11.04.2019 1916, 1917, 1918 ак, кдб, мжд, ор, тп, срлп, цр, яс Добив на дървесина 32,827.04 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и транспорт на добита технологична дървесина до тир станция и/или товарене на превозно средство. Виж пълна информация
15737 ДГС Силистра 11.04.2019 1919, 1920 бл, цр Добив на дървесина 11,153.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина /временен склад в сечището/ Виж пълна информация
15630 ДГС Силистра 30.01.2019 1901 ак Продажба на стояща дървесина корен 27,441.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1901 Виж пълна информация
15631 ДГС Силистра 30.01.2019 1902 ак Продажба на стояща дървесина корен 42,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1902 Виж пълна информация
15632 ДГС Силистра 30.01.2019 1903 акация и махалебка Продажба на стояща дървесина корен 52,090.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1903 Виж пълна информация
15633 ДГС Силистра 30.01.2019 1904 акация Продажба на стояща дървесина корен 32,331.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1904 Виж пълна информация
15634 ДГС Силистра 30.01.2019 1905 акация Продажба на стояща дървесина корен 38,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1905 Виж пълна информация
15635 ДГС Силистра 30.01.2019 1906 акация Продажба на стояща дървесина корен 75,849.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1906 Виж пълна информация
15636 ДГС Силистра 30.01.2019 1907 акация Продажба на стояща дървесина корен 49,914.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1907 Виж пълна информация
15637 ДГС Силистра 30.01.2019 1908 акация Продажба на стояща дървесина корен 17,764.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1908 Виж пълна информация
15638 ДГС Силистра 30.01.2019 1909 акация Продажба на стояща дървесина корен 53,678.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1909 Виж пълна информация
15639 ДГС Силистра 30.01.2019 1910 акация Продажба на стояща дървесина корен 27,965.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1910 Виж пълна информация
15640 ДГС Силистра 30.01.2019 1911 акация Продажба на стояща дървесина корен 94,899.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1911 Виж пълна информация
15612 ДГС Силистра 07.01.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ТП ДГС - СИЛИСТРА“ Виж пълна информация
15608 ДГС Силистра 27.12.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „СИЛИСТРА” ПРИ „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - ГАБРОВО”- „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ И „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС“ Виж пълна информация
15538 ДГС Силистра 27.11.2018 1846 ак,бл, гбр, глд, пкл, пляс, срлп и цр Продажба на стояща дървесина корен 29,700.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Преиграване на об. 1733 съгласно решение№ 12399/15.10.2018 г. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение Виж пълна информация
15539 ДГС Силистра 27.11.2018 12 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 15,409.60 лв. без ДДС
Предмет: предзалесителна механизирана почвоподготовка, механизирано изкопаване на 19262 бр. дупки с размери 60/60/60 см. в отдели: 7-в, 12-1, 54- щ, 194-о, 194-6, 202-м, 202-н и 299-х в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово – с обща площ от 265 дка Виж пълна информация