Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16569 ДГС Силистра 08.10.2020 09.10.2020 2059 Ц срлп, пляс ,цр, чдб Продажба на дървесина 4,524.51 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на едра строителна дървесина от временен горски склад по ценоразпис със събиране на заявления. Виж пълна информация
16541 ДГС Силистра 07.10.2020 2050 ак, глд, кгбр, мжд, мх, пкл и яс Добив на дървесина 41,962.85 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2050 Виж пълна информация
16544 ДГС Силистра 07.10.2020 2049 ак, клн, срлп, см, чб, чдб, яв и яс Добив на дървесина 32,137.67 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2049 Виж пълна информация
16525 ДГС Силистра 30.09.2020 ЛКМ об.7 Лесокултурни мероприятия 28,200.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин.-50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 7 – подотдели: 12 м, 18а и 455 ш с обща площ 72 дка Виж пълна информация
16526 ДГС Силистра 30.09.2020 ЛКМ об 8 Лесокултурни мероприятия 49,640.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин.-50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 8 – подотдели: 298-б, 328-к, 739-а и 742-а с обща площ 136 дка Виж пълна информация
16517 ДГС Силистра 25.09.2020 5 ЛКМ 2020 Лесокултурни мероприятия 11,189.20 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: дисковане преди залесяване на площ от 193.0 дка и механизирано изкопаване на 11574 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 5 – подотдели 7 в, 34 к, 70 х, 70ф, 70 9, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16518 ДГС Силистра 25.09.2020 6 ЛКМ 2020 Лесокултурни мероприятия 6,801.20 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: дисковане преди залесяване на площ от 112.6 дка и механизирано изкопаване на 7094 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 6 – подотдели 193 г, 193 д, 194 о, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16516 ДГС Силистра 24.09.2020 2048 ак,глд 1 Добив на дървесина 39,112.40 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об. 2048 Виж пълна информация
16494 ДГС Силистра 16.09.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на бракувани МПС за отпадъчно желязо-скрап Виж пълна информация
16495 ДГС Силистра 27.08.2020 28.08.2020 2047 Ц планински ясен Продажба на дървесина 718.20 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на едра строителна дървесина от временен горски склад по ценоразпис със събиране на заявления. Виж пълна информация
16457 ДГС Силистра 01.08.2020 2046 цр, кгбр, срлп, пляс, мждр, гбр, ак, пяс Добив на дървесина 109,058.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16410 ДГС Силистра 23.07.2020 2036 ак, ор Добив на дървесина 5,896.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, на маркирана за сеч дървесина от територията на ТП ДГС-Силистра об 2036 Виж пълна информация
16411 ДГС Силистра 23.07.2020 2037 бл, мжд, цр Добив на дървесина 5,896.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад, на маркирана за сеч дървесина от територията на ТП ДГС-Силистра об 2037 Виж пълна информация
16331 ДГС Силистра 26.05.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДГС- СИЛИСТРА при СЦДП-ДП Габрово за 2020 година Виж пълна информация
16274 ДГС Силистра 12.05.2020 2027 ак, глд, кгбр и тп Добив на дървесина 19,252.87 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2027 Виж пълна информация
16275 ДГС Силистра 12.05.2020 2028 кгбр Добив на дървесина 13,203.28 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2028 Виж пълна информация
16276 ДГС Силистра 12.05.2020 2029 кгбр и мжд Добив на дървесина 17,792.65 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2029 Виж пълна информация
16156 ДГС Силистра 12.03.2020 4 ЛКМ 2020 Лесокултурни мероприятия 2,721.60 лв. без ДДС
Предмет: предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: - механизирано изкопаване на 3402 бр. дупки с ямокопател с размери: 60/60/60 см , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 4 – подотдел 428 и Виж пълна информация
16159 ДГС Силистра 12.03.2020 2012 ак Добив на дървесина 2,523.20 лв. без ДДС
Предмет: Откривам процедура за възлагане на дейността добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина на територията на ТП "ДГС-Силистра" Виж пълна информация
16160 ДГС Силистра 12.03.2020 2013 цер, яс и пкл Добив на дървесина 5,073.00 лв. без ДДС
Предмет: Откривам процедура за възлагане на дейността добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина на територията на ТП "ДГС-Силистра" Виж пълна информация