Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16160 ДГС Силистра 12.03.2020 2013 цер, яс и пкл Добив на дървесина 5,073.00 лв. без ДДС
Предмет: Откривам процедура за възлагане на дейността добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина на територията на ТП "ДГС-Силистра" Виж пълна информация
16161 ДГС Силистра 12.03.2020 2014 цр и бл Добив на дървесина 6,612.00 лв. без ДДС
Предмет: Откривам процедура за възлагане на дейността добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина на територията на ТП "ДГС-Силистра" Виж пълна информация
16163 ДГС Силистра 12.03.2020 2015 ак,глд,кгбр и тп Добив на дървесина 19,252.87 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2015 Виж пълна информация
16164 ДГС Силистра 12.03.2020 2016 глд Добив на дървесина 14,710.94 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2016 Виж пълна информация
16165 ДГС Силистра 12.03.2020 2017 кгбр Добив на дървесина 13,203.28 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2017 Виж пълна информация
16166 ДГС Силистра 12.03.2020 2018 глд и едлп Добив на дървесина 3,155.67 лв. без ДДС
Предмет: Одобив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2018 Виж пълна информация
16167 ДГС Силистра 12.03.2020 2019 кгбр и мжд Добив на дървесина 17,792.65 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2019 Виж пълна информация
16168 ДГС Силистра 12.03.2020 2020 ак,глд,лс,мх,ор,пбрс и яс Добив на дървесина 10,438.73 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2020 Виж пълна информация
16169 ДГС Силистра 12.03.2020 2021 дрн,кгбр,мк,мжд,пкл,срлп,цр и чдб Добив на дървесина 17,591.82 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2021 Виж пълна информация
16170 ДГС Силистра 12.03.2020 2022 глд и мх Добив на дървесина 16,850.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2022 Виж пълна информация
16111 ДГС Силистра 13.02.2020 2 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 49,080.00 лв. без ДДС
Предмет: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин.-50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 – подотдели: 7 – в и 34 – к с обща площ 129,00 дка Виж пълна информация
16112 ДГС Силистра 13.02.2020 3 ЛКМ 2020 Лесокултурни мероприятия 37,205.00 лв. без ДДС
Предмет: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин.-50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 3 – подотдели: 193-г, 193-д и 194-о с обща площ 107,00 дка Виж пълна информация
16078 ДГС Силистра 05.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС- СИЛИСТРА при СЦДП ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им“ Виж пълна информация
16068 ДГС Силистра 09.01.2020 1/ 20 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 40,770.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели:70-х,70-ф,70-9 и 428-и, с обща площ за извършване на дейността от 117.0 дка. , на територията на ТП ДГС „Силистра” Виж пълна информация
16056 ДГС Силистра 27.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „СИЛИСТРА” ПРИ „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - ГАБРОВО”- „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ И „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС Виж пълна информация
15984 ДГС Силистра 19.11.2019 1959 кгбр Добив на дървесина 10,298.19 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1959 Виж пълна информация
15985 ДГС Силистра 19.11.2019 1960 цр, пкл, кгбр Добив на дървесина 11,043.26 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1960 Виж пълна информация
15986 ДГС Силистра 19.11.2019 1961 мжд, гбр Добив на дървесина 17,323.40 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1961 Виж пълна информация
15987 ДГС Силистра 19.11.2019 1962 ак, гбр, срлп, кгбр Добив на дървесина 4,327.28 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1962 Виж пълна информация
15988 ДГС Силистра 19.11.2019 1963 пляс, пяс, мх, нгд Добив на дървесина 1,132.95 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1963 Виж пълна информация