Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16864 ДГС Силистра 15.10.2021 2145 ак Добив на дървесина 37,675.20 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2145 Виж пълна информация
16865 ДГС Силистра 15.10.2021 2146 срлп, чдб Добив на дървесина 31,466.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2146 Виж пълна информация
16843 ДГС Силистра 28.09.2021 3 ЛКМ 2021 Лесокултурни мероприятия 2,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на 3450 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 3 – подотдели 12 м, 18 а, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16844 ДГС Силистра 28.09.2021 4 ЛКМ 2021 Лесокултурни мероприятия 7,021.60 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на 8777 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 4 – подотдели 298 б,327 а, 328 к, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16820 ДГС Силистра 01.09.2021 2130 ак Добив на дървесина 18,968.16 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2130 Виж пълна информация
16821 ДГС Силистра 01.09.2021 2131 ак Добив на дървесина 48,516.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2131 Виж пълна информация
16822 ДГС Силистра 01.09.2021 2132 ак, срлп Добив на дървесина 17,077.66 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2132 Виж пълна информация
16823 ДГС Силистра 01.09.2021 2133 ак Добив на дървесина 22,025.97 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2133 Виж пълна информация
16824 ДГС Силистра 01.09.2021 2141 ак Добив на дървесина 6,510.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина ,представляваща сеч и извоз до временен склад обект 2141 Виж пълна информация
16696 ДГС Силистра 16.03.2021 2119 срлп, цр Добив на дървесина 18,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина ,представляваща сеч и извоз до временен склад обект 2119 Виж пълна информация
16664 ДГС Силистра 09.02.2021 ЛКД 1 Лесокултурни мероприятия 20,060.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 – подотдели: 442,,е" с обща площ 59 дка Виж пълна информация
16665 ДГС Силистра 09.02.2021 ЛКД 2 Лесокултурни мероприятия 19,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2, подотдели: 358,,л" с обща площ 53дка Виж пълна информация
16636 ДГС Силистра 17.12.2020 18.12.2020 2068 Ц ьк, бл и срлп Продажба на дървесина 1,891.18 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на едра строителна дървесина от временен горски склад по ценоразпис със събиране на заявления. Виж пълна информация
16595 ДГС Силистра 10.11.2020 2064 гледичия,махалебка,келяв габър,акация, п.ясен Добив на дървесина 14,962.85 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2064 Виж пълна информация
16583 ДГС Силистра 30.10.2020 2060 мхл,глд,ак,пяс,бл,цр,пклн,пбрс,нг,яв,чдб,тп,орх Добив на дървесина 5,515.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина представляваща сеч и извоз до временен склад обект 2060 Виж пълна информация
16584 ДГС Силистра 30.10.2020 2061 чдб,срлп,пкл,гбр Добив на дървесина 15,183.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина ,представляваща сеч и извоз до временен склад обект 2061 Виж пълна информация
16585 ДГС Силистра 30.10.2020 2062 кгбр,цр,бл,срлп,мжд,гбр,пкл Добив на дървесина 16,149.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина представляваща сеч и извоз до временен склад обект 2062 Виж пълна информация
16586 ДГС Силистра 30.10.2020 2063 ак,срлп,пляс,мжд,кгбр Добив на дървесина 26,467.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина ,представляваща сеч и извоз до временен склад обект 2063 Виж пълна информация
16566 ДГС Силистра 20.10.2020 9 ЛКМ 2020 . Лесокултурни мероприятия 11,189.20 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: дисковане преди залесяване на площ от 193.0 дка и механизирано изкопаване на 11574 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 9 – подотдели 7 в, 34 к, 70 х, 70ф, 70 9, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16567 ДГС Силистра 20.10.2020 10 ЛКМ 2020 . Лесокултурни мероприятия 6,801.20 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: дисковане преди залесяване на площ от 112.6 дка и механизирано изкопаване на 7094 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 10 – подотдели 193 г, 193 д, 194 о, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация