Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16946 ДГС Силистра 27.01.2022 ЛКМ 1 Лесокултурни мероприятия 54,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 – подотдели: 9 ,,л", ,,р“, ,,н", ,,и", ,,з" с обща площ 135 дка Виж пълна информация
16947 ДГС Силистра 27.01.2022 ЛКМ 2 0 Лесокултурни мероприятия 29,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 – подотдели: 285 ,,в" с обща площ 81 дка Виж пълна информация
16923 ДГС Силистра 23.12.2021 ЛКМ 5 Лесокултурни мероприятия 5,555.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: оран и дисковане преди залесяване в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 5, подотдели: 202 ,,м" с обща площ 101 дка Виж пълна информация
16924 ДГС Силистра 23.12.2021 ЛКМ 6 Лесокултурни мероприятия 54,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 6 – подотдели: 9 ,,л", ,,р“, ,,н", ,,и", ,,з" с обща площ 135 дка Виж пълна информация
16925 ДГС Силистра 23.12.2021 ЛКМ 7 Лесокултурни мероприятия 29,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 7 – подотдели: 285 ,,в" с обща площ 81 дка Виж пълна информация
16863 ДГС Силистра 15.10.2021 2144 ак, мжд, кгбр Добив на дървесина 31,454.60 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2144 Виж пълна информация
16864 ДГС Силистра 15.10.2021 2145 ак Добив на дървесина 37,675.20 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2145 Виж пълна информация
16865 ДГС Силистра 15.10.2021 2146 срлп, чдб Добив на дървесина 31,466.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2146 Виж пълна информация
16843 ДГС Силистра 28.09.2021 3 ЛКМ 2021 Лесокултурни мероприятия 2,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на 3450 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 3 – подотдели 12 м, 18 а, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16844 ДГС Силистра 28.09.2021 4 ЛКМ 2021 Лесокултурни мероприятия 7,021.60 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на 8777 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 4 – подотдели 298 б,327 а, 328 к, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16820 ДГС Силистра 01.09.2021 2130 ак Добив на дървесина 18,968.16 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2130 Виж пълна информация
16821 ДГС Силистра 01.09.2021 2131 ак Добив на дървесина 48,516.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2131 Виж пълна информация
16822 ДГС Силистра 01.09.2021 2132 ак, срлп Добив на дървесина 17,077.66 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2132 Виж пълна информация
16823 ДГС Силистра 01.09.2021 2133 ак Добив на дървесина 22,025.97 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2133 Виж пълна информация
16824 ДГС Силистра 01.09.2021 2141 ак Добив на дървесина 6,510.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина ,представляваща сеч и извоз до временен склад обект 2141 Виж пълна информация
16696 ДГС Силистра 16.03.2021 2119 срлп, цр Добив на дървесина 18,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина ,представляваща сеч и извоз до временен склад обект 2119 Виж пълна информация
16664 ДГС Силистра 09.02.2021 ЛКД 1 Лесокултурни мероприятия 20,060.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 – подотдели: 442,,е" с обща площ 59 дка Виж пълна информация
16665 ДГС Силистра 09.02.2021 ЛКД 2 Лесокултурни мероприятия 19,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2, подотдели: 358,,л" с обща площ 53дка Виж пълна информация
16636 ДГС Силистра 17.12.2020 18.12.2020 2068 Ц ьк, бл и срлп Продажба на дървесина 1,891.18 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на едра строителна дървесина от временен горски склад по ценоразпис със събиране на заявления. Виж пълна информация
16595 ДГС Силистра 10.11.2020 2064 гледичия,махалебка,келяв габър,акация, п.ясен Добив на дървесина 14,962.85 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2064 Виж пълна информация