Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15959 ДГС Силистра 29.10.2019 1950 кгбр Добив на дървесина 10,298.19 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1950 Виж пълна информация
15960 ДГС Силистра 29.10.2019 1951 цр, пкл, кгбр Добив на дървесина 11,043.26 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1951 Виж пълна информация
15961 ДГС Силистра 29.10.2019 1952 мжд, гбр Добив на дървесина 17,323.40 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1952 Виж пълна информация
15962 ДГС Силистра 29.10.2019 1953 цр, ор, гбр Добив на дървесина 12,089.84 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1953 Виж пълна информация
15963 ДГС Силистра 29.10.2019 1954 ак, гбр, срлп, кгбр Добив на дървесина 4,327.28 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1954 Виж пълна информация
15964 ДГС Силистра 29.10.2019 1955 пляс, пяс, мх, нгд Добив на дървесина 1,133.95 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1955 Виж пълна информация
15965 ДГС Силистра 29.10.2019 1956 кгбр Добив на дървесина 10,620.16 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1956 Виж пълна информация
15967 ДГС Силистра 29.10.2019 1957 ак, мжд, гбр, кгбр Добив на дървесина 17,373.22 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1957 Виж пълна информация
15969 ДГС Силистра 29.10.2019 3 ЛКМ 2019 . Лесокултурни мероприятия 9,586.80 лв. без ДДС
Предмет: предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: - дисковане преди залесяване на площ от 172,6 дка и механизирано изкопаване на 9826 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 3 – подотдели 18 н, 29 е, 302 н, 302 о, 327 а и 462 п Виж пълна информация
15929 ДГС Силистра 08.10.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 1,010.00 лв. без ДДС
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна-държавна собственост, представляващи транспортни средства. Виж пълна информация
15914 ДГС Силистра 17.09.2019 1932 ак Добив на дървесина 11,590.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина /временен склад в сечището/ в обект № 1932 Виж пълна информация
15915 ДГС Силистра 17.09.2019 1933 ак Добив на дървесина 8,379.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина /временен склад в сечището/ в обект 1933 Виж пълна информация
15916 ДГС Силистра 17.09.2019 1934 ак Добив на дървесина 8,398.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина /временен склад в сечището/ в обект 1934 Виж пълна информация
15841 ДГС Силистра 21.06.2019 об № 2 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 43,140.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин.-50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 – подотдели: 327а, 302н и 302о с обща площ 120 дка Виж пълна информация
15794 ДГС Силистра 31.05.2019 1 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 22,420.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина 50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 – подотдели: 18 н и 29 е с обща площ 59 дка. Виж пълна информация
15781 ДГС Силистра 15.05.2019 1921 собствени работници цр, бл, гбр Добив на дървесина 11,679.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив дървесина със собствени работници Виж пълна информация
15735 ДГС Силистра 11.04.2019 1913,1914,1915 ак, срлп, тп, цр,чб, чдб, яв Добив на дървесина 47,092.48 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и транспорт на добита технологична дървесина до тир станция и/или товарене на превозно средство. Виж пълна информация
15736 ДГС Силистра 11.04.2019 1916, 1917, 1918 ак, кдб, мжд, ор, тп, срлп, цр, яс Добив на дървесина 32,827.04 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и транспорт на добита технологична дървесина до тир станция и/или товарене на превозно средство. Виж пълна информация
15737 ДГС Силистра 11.04.2019 1919, 1920 бл, цр Добив на дървесина 11,153.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина /временен склад в сечището/ Виж пълна информация
15630 ДГС Силистра 30.01.2019 1901 ак Продажба на стояща дървесина корен 27,441.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Силистра"за нуждите на местните търговци. Обект 1901 Виж пълна информация