Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16111 ДГС Силистра 13.02.2020 2 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 49,080.00 лв. без ДДС
Предмет: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин.-50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 – подотдели: 7 – в и 34 – к с обща площ 129,00 дка Виж пълна информация
16112 ДГС Силистра 13.02.2020 3 ЛКМ 2020 Лесокултурни мероприятия 37,205.00 лв. без ДДС
Предмет: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин.-50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 3 – подотдели: 193-г, 193-д и 194-о с обща площ 107,00 дка Виж пълна информация
16078 ДГС Силистра 05.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС- СИЛИСТРА при СЦДП ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им“ Виж пълна информация
16068 ДГС Силистра 09.01.2020 1/ 20 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 40,770.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели:70-х,70-ф,70-9 и 428-и, с обща площ за извършване на дейността от 117.0 дка. , на територията на ТП ДГС „Силистра” Виж пълна информация
16056 ДГС Силистра 27.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „СИЛИСТРА” ПРИ „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - ГАБРОВО”- „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ И „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС Виж пълна информация
15984 ДГС Силистра 19.11.2019 1959 кгбр Добив на дървесина 10,298.19 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1959 Виж пълна информация
15985 ДГС Силистра 19.11.2019 1960 цр, пкл, кгбр Добив на дървесина 11,043.26 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1960 Виж пълна информация
15986 ДГС Силистра 19.11.2019 1961 мжд, гбр Добив на дървесина 17,323.40 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1961 Виж пълна информация
15987 ДГС Силистра 19.11.2019 1962 ак, гбр, срлп, кгбр Добив на дървесина 4,327.28 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1962 Виж пълна информация
15988 ДГС Силистра 19.11.2019 1963 пляс, пяс, мх, нгд Добив на дървесина 1,132.95 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1963 Виж пълна информация
15989 ДГС Силистра 19.11.2019 1964 ак, мжд, кгбр, гбр Добив на дървесина 17,373.22 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1964 Виж пълна информация
15959 ДГС Силистра 29.10.2019 1950 кгбр Добив на дървесина 10,298.19 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1950 Виж пълна информация
15960 ДГС Силистра 29.10.2019 1951 цр, пкл, кгбр Добив на дървесина 11,043.26 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1951 Виж пълна информация
15961 ДГС Силистра 29.10.2019 1952 мжд, гбр Добив на дървесина 17,323.40 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1952 Виж пълна информация
15962 ДГС Силистра 29.10.2019 1953 цр, ор, гбр Добив на дървесина 12,089.84 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1953 Виж пълна информация
15963 ДГС Силистра 29.10.2019 1954 ак, гбр, срлп, кгбр Добив на дървесина 4,327.28 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1954 Виж пълна информация
15964 ДГС Силистра 29.10.2019 1955 пляс, пяс, мх, нгд Добив на дървесина 1,133.95 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1955 Виж пълна информация
15965 ДГС Силистра 29.10.2019 1956 кгбр Добив на дървесина 10,620.16 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1956 Виж пълна информация
15967 ДГС Силистра 29.10.2019 1957 ак, мжд, гбр, кгбр Добив на дървесина 17,373.22 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1957 Виж пълна информация
15969 ДГС Силистра 29.10.2019 3 ЛКМ 2019 . Лесокултурни мероприятия 9,586.80 лв. без ДДС
Предмет: предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: - дисковане преди залесяване на площ от 172,6 дка и механизирано изкопаване на 9826 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 3 – подотдели 18 н, 29 е, 302 н, 302 о, 327 а и 462 п Виж пълна информация