Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/01608/03122021/153148 - 12BBE36
Дата/Час: 03.12.2021 15:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №636186 / 2021-10-25 / 100 / р
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: ГюнайдънАлиев, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: Ул.Освобождение 46
Пътува до:
Получател: ГюнайдънАлиев, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: Ул.Освобождение 46
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - Ул.Освобождение 46
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4852АМ
Километри: 0
Превозва се от: АбдилБеляйдин
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 19
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 19 бр. / 5.5 м³
Всичко: 19 бр. / 5.5 м³